REGULAMIN

Internetowej platformy e-learningowej Moodle Centrum Edukacyjnego Bezpieczny Pracownik

 I.  Postanowienie ogólne

Korzystając z platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl, akceptujesz zasady regulaminu portalu.

1. Właścicielem portalu szkolenia.bezpiecznypracownik.pl i marki Centrum Edukacyjne Bezpieczny Pracownik jest firma eSecure Sp. z o. o.  zwana dalej Bezpiecznym Pracownikiem.

2. Uprzejmie informujemy, że żadna z informacji graficznych lub tekstowych lub też żadne z oświadczeń (wprost lub pośrednio) zamieszczonych na portalu szkolenia.bezpiecznypracownik.pl nie stanowi oświadczenia woli (i tym bardziej oferty) w rozumieniu przepisów prawa i dlatego też nie może stanowić podstawy do konstruowania jakiejkolwiek odpowiedzialności Bezpiecznego Pracownika lub współpracowników portalu. 

3. Żadne informacje i dane zamieszczone na witrynie szkolenia.bezpiecznypracownik.pl nie świadczą też o chęci udzielenia jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień przez  Właściciela. Wiążące oświadczenia Właściciela będą wynikać wyłącznie z odpowiednio sporządzonych i podpisanych dokumentów w formie pisemnej.

4. Uprzejmie informujemy, że treść i forma witryny szkolenia.bezpiecznypracownik.pl jest przedmiotem prawa autorskiego i jej wykorzystanie w sposób inny, niż przeglądanie w ramach sieci Internet, wymaga uprzedniej zgody Właściciela © 2013 eSecure Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone | All rights reserved |  www.BezpiecznyPracownik.pl 

5. Uprzejmie informujemy, że znaki  graficzne zamieszczone na portalu szkolenia.bezpiecznypracownik.pl są znakami towarowymi zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą. Ostrzegamy, że używanie tych innych znaków przez osoby trzecie wymaga zgody ich właścicieli.

II. Definicje

1. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych ustanawiany przez Użytkownika w celu zagwarantowania wyłączności dostępu do Konta Kursanta i znany jedynie temu Użytkownikowi.

2. Kursant - osoba fizyczna, która w wyniku procesu rejestracji oraz weryfikacji uzyskała status Kursanta na portalu szkolenia.bezpiecznypracownik.pl, zwana dalej „Użytkownik”.

3. Konto Kursanta - wyodrębniona część platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl, za pośrednictwem której istnieje możliwość korzystania z zasobów platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl, do której dostęp posiada jedynie uprawniony Użytkownik „Kursant” po podaniu indywidualnego adresu e-mail oraz Hasła.

4. Nazwa Użytkownika - nazwę użytkownika stanowi indywidualny adres e-mail Kursanta, pod którym występuje on wobec osób trzecich korzystając z Platformy.

5. Platforma - strona internetowa o adresie szkolenia.bezpiecznypracownik.pl będąca własnością i obsługiwana przez Bezpieczny Pracownik umożliwiająca Uczestnikowi kursu e-learningowego uczestniczenie w kursach prowadzonych przez Internet.

6. Regulamin - niniejszy Regulamin dotyczący korzystania z usług Platformy regulujący zasady odbywania się kursów przez Internet poprzez Platformę szkolenia.bezpiecznypracownik.pl.

7. Bezpieczny Pracownik – właściciel internetowej platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl znajdującej się pod adresem szkolenia.bezpiecznypracownik.pl.

8. Użytkownik -  platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl może być osoba fizyczna lub osoba prawna reprezentowana przez upoważnionego przedstawiciela („Użytkownik”). Użytkownikiem platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl może być również przedsiębiorstwo, instytucja itp.

10. Aktywacja - następuje po zarejestrowaniu się do Kursu i potwierdzeniu przez Bezpiecznego Pracownika wniesienia opłaty za wybrany kurs.

 III.  Zasady uczestnictwa w kursach platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl

1. Użytkownikiem platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl mogą być:

a) klienci indywidualni: osoby fizyczny lub osoby prawne reprezentowana przez upoważnionego przedstawiciela („Użytkownik”).

b) przedsiębiorstwa, instytucje itp. (Uczestnicy szkoleń przynależący do tej grupy zgłaszają zamówienie poprzez wysłanie zamówienia lub zapytania na adres mailowy zespol@bezpiecznypracownik.pl).

2.Identyfikatorem Uczestnika platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl jest nazwa uczestnika (login) oraz hasło Uczestnika, wygenerowany przez administratora platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić poufność hasła i nie udostępniać go osobom trzecim. Za szkody powstałe na skutek udostępnienia przez Uczestnika hasła osobom trzecim, Bezpieczny Pracownik nie ponosi odpowiedzialności.

3. Warunkiem rejestracji i  przystąpienia do udziału w kursach platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl jest akceptacja Regulaminu Internetowej platformy e-learningowej Moodle Centrum Edukacyjnego Bezpieczny Pracownik.

4. Właściciel platformy internetowej szkolenia.bezpiecznypracownik.pl Bezpieczny Pracownik zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestrowym poprzez kontakt telefoniczny lub inną formę kontaktu z Uczestnikiem.

IV. Organizacja i zasady prowadzenia kursów na platformie szkolenia.bezpiecznypracownik.pl

1. Realizacja kursów e-learningowych dostępnych na platformie szkolenia.bezpiecznypracownik.pl następuje w momencie dokonania rejestracji przez Uczestnika oraz wniesienia opłaty z tytułu uczestniczenia w kursie e-learningowym potwierdzonym przez administratora platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl.

2. Każdy kurs na platformie szkolenia.bezpiecznypracownik.pl  składa się z minimum 5 modułów, w formie lekcji i egzaminu końcowego przeprowadzonego w formie testu.

3. Każdy test (quiz) składa się w zależności od lekcji od 4 do 50 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt. Ilość uzyskanych punktów podawana jest w procentach.

4. W trakcie trwania kursu Uczestnikowi może być również zlecone wykonanie maksymalnie pięciu zadań pisemnych, o których treści będzie informowany przez e-nauczyciela kursu.

5. Lekcje w modułach są udostępniane Uczestnikowi automatycznie po zaliczeniu poprzedniej lekcji składającej się z testu (quizu) lub też innych zadań znajdujących się w ramach poszczególnego kursu. O składnikach kursu informacje można znaleźć w opisie kursu.

6. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie przez uczestnika co najmniej 80 punktów procentowych.

7. Oceną końcową z kursu jest średnia ocen uzyskana w trakcie trwania kursu.

8. Uczestnik po otrzymaniu pozytywnej oceny końcowej co najmniej 80 punktów procentowych może wygenerować Certyfikat ukończenia kursu (bezpłatnie) lub też może zamówić Certyfikat wysyłając zamówienie wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty za Certyfikat w wysokości 50,00 zł (netto) na adres eSecre Sp. z o.o., ul. Hoffmanowa 19, PL-35016 Rzeszów, lub e-mailem: zespol@bezpiecznypracownik.pl.

9.  Po zalogowaniu Uczestnik ma dostęp do materiałów edukacyjnych.

10. O dostępie do kursu uczestnik informowany jest przez administratora Bezpieczny Pracownik drogą mailową.

11. Na platformie szkolenia.bezpiecznypracownik.pl  dostępne są kursy z ograniczeniem czasowym co umożliwi Uczestnikowi kursu ponowne podejście do zaliczenia w przypadku otrzymania negatywnej oceny.

V.  Wymagania techniczne

1. Do skorzystania z platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu i zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową.

2. Posiadane aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3. Zalecane jest użycie najnowszej wersji jednej z poniżej wymienionych przeglądarek: CHROMEINTERNET EXPLOREROPERAMOZILLA FIREFOX.

4. Inne wymagane programy, które powinny być zainstalowane na komputerze to: FLASH PLAYER do wyświetlania plików multimedialnych - filmów i animacji, ADOBE READER- czytnik pdf.

VI.  Zawarcie i rozwiązanie umowy

1.  Za moment zawarcia umowy uważa się:

a) klient indywidualny - złożenie przez Uczestnika zamówienia za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie szkolenia.bezpiecznypracownik.pl oraz wniesienia opłaty za uczestnictwo w kursie według ustalonego cennika przez Bezpieczny Pracownik. Klient wypełniający wyżej wymieniony formularz równoznacznie potwierdza, iż jest osobą upoważnioną do reprezentowania firmy. Zgodnie z rozdziałem III, punktem 1a niniejszego regulaminu.

b) przedsiębiorstwa, instytucje - złożenie przez Użytkownika zamówienia za pomocą formularza zamówienia otrzymanego droga mailową od Zespołu Bezpiecznego Pracownika. Zgodnie z rozdziałem III, punktem 1b niniejszego regulaminu.

2. Wpłaty za kurs Uczestnik dokonuje:

a) dokonuje wg. cennika znajdującego się na platformie szkolenia.bezpiecznypracownik.pl

b) opłatę za kurs dokonuje się przez payu.pl

3.    Opłata za kurs obejmuje:

a) dostęp do kursu znajdującego się na platformie szkolenia.bezpiecznypracownik.pl zawierającej materiały dotyczące zakupionego kursu,

b) przeprowadzenie egzaminu końcowego (dot. zakupionego kursu),

c) wystawienie Certyfikatu (zgodnie z zapisem rozdziału IV, punktu 8).

4. W przypadku konieczności wystawienia duplikatu Certyfikatu wynikającego ze zgubienia, zniszczenia, konieczności zmiany danych osobowych w zaświadczeniu lub innych sytuacji nie wynikających z winy Bezpiecznego Pracownika koszty wystawienia duplikatu ponosi Użytkownik.

5. Bezpieczny Pracownik określa czas dostępu oraz nieodpłatnie udostępnia tą informację w Internecie na stronie szkolenia.bezpiecznypracownik.pl.

6.   Po upływie określonego czasu dostępu do platformy umowa o usługę ulega rozwiązaniu.

7.   Opłata za szkolenie Uczestnika nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

a) Uczestnik nie otrzymał z egzaminu końcowego wymaganej ilości punktów o których mowa VII, punkcie 6 i 8  niniejszego regulaminu (w przypadku o którym mowa Uczestnikowi nie zostaje wydany Certyfikat, a umowa ulega rozwiązaniu),

b) Uczestnik nie zalogował się do platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl w przewidzianym czasie dostępu mimo posiadania danych dostępowych.

c) Uczestnik nie ukończył kursu w przewidzianym czasie dostępu do platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl o którym mowa w rozdziale IX, punkcie 9.

8. W przypadku gdy Uczestnik chce otrzymać Certyfikat przesyłką kurierską lub w inny sposób, jest zobowiązany poinformować Bezpiecznego Pracownika o tym fakcie w wiadomości e-mail przesłanej na adres zespol@bezpiecznypracownik.pl oraz ponieść koszty tej przesyłki o którym mowa w rozdziale VII, punkcie 8.

VII.  Wyłączenie odpowiedzialności

1.  Bezpieczny Pracownik nie gwarantuje, że Kurs spełni oczekiwania i wymagania Użytkownika oraz że funkcjonowanie Kursu na komputerze Użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa.

2.  Bezpieczny Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za brak działania lub wadliwe działanie urządzeń technicznych, na które nie ma wpływu, w tym działania sieci komputerowych oraz serwerów administrowanych przez firmy współpracujące z Bezpiecznym Pracownikiem w związku ze świadczeniem usługi szkolenia e-learningowego. Bezpieczny Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za błędy, wady, opóźnienia w świadczeniu Usługi lub za jej niewykonanie z przyczyn niezależnych od Bezpieczny Pracownik, w tym działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z platformy szkolenia.bezpiecznypracownik.pl.

VIII. Dane osobowe

1.    Bezpieczny Pracownik jako administrator danych osobowych Użytkowników, udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi e-learningowej świadczonej w ramach portalu szkolenia.bezpiecznypracownik.pl, gwarantuje ich prawidłową ochronę. Bezpieczny Pracownik stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.   Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usługi e-learningowej. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami Regulaminu Centrum Edukacji Bezpieczny Pracownik – na podstawie zgody Użytkownika. Zgodę tę Użytkownik wyraża poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego lub aktualizującego dane osobowe.

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podejmowane jest konieczne do realizacji usługi e-learningowych świadczonych w ramach portalu szkolenia.bezpiecznypracownik.pl, oraz w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Bezpieczny Pracownik.

4. Dane osobowe zgromadzone w portalu szkolenia.bezpiecznypracownik.pl mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, oraz podmiotom reprezentującym Bezpieczny Pracownik w dochodzeniu roszczeń przysługującym im w związku ze świadczeniem usługi e-learningowej świadczonej w ramach portalu szkolenia.bezpiecznypracownik.pl, w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe.

5. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tychże danych.

6.  W przypadkach przewidzianych w Ustawie, Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Bezpiecznemu Pracownikowi przysługuje także prawo przetwarzania, w tym gromadzenia i przechowywania danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi e-learningowej świadczonej w ramach portalu szkolenia.bezpiecznypracownik.pl zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa.

IX. Reklamacje

1. W przypadku nieprawidłowego działania portalu  szkolenia.bezpiecznypracownik.pl Uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym fakcie administratora platformy wysyłając wiadomość e-mail na adres zespol@bezpiecznypracownik.pl.

2.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia, a informacja zwrotna zostanie przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail zgłaszającego.

3.    Zgłoszenie dotyczące reklamacji powinno zawierać:

a) imię i nazwisko osoby składającej reklamacje,

b) opis sytuacji będący przyczyną reklamacji.

4.   Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym wynikającym z umowy oraz niniejszego regulaminu przysługuje Uczestnikowi w przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

X.  Postanowienia końcowe

1.    Zabronione jest udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych i in.) materiałów publikowanych na łamach portalu szkolenia.bezpiecznypracownik.pl  związku z realizacją niniejszego programu bez uprzedniej, pisemnej zgody Bezpiecznego Pracownika. Prawa autorskie do utworów publikowanych w ramach platformy e-learningowej szkolenia.bezpiecznypracownik.pl  przysługują  Bezpiecznemu Pracownikowi.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.

3. Regulamin Centrum Edukacji Bezpieczny Pracownik może ulec zmianie. Każda kolejna wersja Regulaminu Centrum Edukacji Bezpieczny Pracownik zostaje umieszczona przez Bezpieczny Pracownik na platformie szkolenia.bezpiecznypracownik.pl w zakładce „Regulamin” i od tego momentu uzyskuje charakter wiążący.

4.  Zmiana postanowień Regulaminu nie wpływa na warunki świadczenia usługi e-learningowej na rzecz Użytkownika, który wykupił określony kurs przed zmianą Regulaminu. W takim przypadku usługa jest świadczona na dotychczasowych warunkach do zakończenia okresu świadczonej usługi na rzecz Użytkownika.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści regulaminu rozstrzyga Zespół Bezpieczny Pracownik.

6. Wszelkie uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres zespol@bezpiecznypracownik.pl.

7.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2013 r.

Ostatnia modyfikacja: środa, 13 marca 2013, 14:19